Regulamin sklepu internetowego "Sklep Makunki"

§ 1.
Definicje

Sprzedawca - Magdalena Kuncewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Makunka Magdalena Kuncewicz pod adresem ul. Bronka Czecha 10a 58-580 Szklarska Poręba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 898-149-41-63, REGON 020128463, email: poczta@sklepmakunki.pl, telefon: 512 360 180.

Nr konta: Alior Bank 57249000050000453019507017

Towar  (lub produkt) - rzecz ruchoma będąca przedmiotem oferty sprzedaży.

Sklep - usługi świadczone drogą elektroniczną przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepmakunki.pl, których celem jest sprzedaż oferowanych przez sprzedawcę towarów.

Konsument - osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego zawierająca ze sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu w ramach swojej działalności gospodarczej.

Klient - konsument lub przedsiębiorca.

Umowa sprzedaży - umowa zawierana na odległość pomiędzy klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu, poprzez którą sprzedawca zobowiązuje się do wysłania klientowi towaru, a klient zobowiązuje się do odebrania towaru i zapłacenia ceny.

Zamówienie - oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zakupu towaru lub towarów zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przechowywaniu danych klienta w celu ułatwienia klientowi korzystania ze sklepu oraz ułatwienia sprzedawcy realizacji zamówień. Dostęp do konta jest chroniony loginem i hasłem. Konta klientów, w szczególności historie zamówień służą sprzedawcy do analizy funkcjonowania sklepu.

Formularz rejestracji - usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca przesłanie danych klienta w celu założenia konta.

Formularz zamówienia - usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez przesłanie danych wybranych przez klienta towarów, sposobów dostawy i płatności oraz innych warunków zamówienia.

Subskrypcja - usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca korzystającym z niej klientom automatyczne otrzymywanie od sprzedawcy informacji o towarach, nowościach i promocjach.

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich klientów korzystających ze sklepu, tj. konsumentów i przedsiębiorców, chyba że z treści postanowienia wyraźnie wynika, że dotyczy ono wyłącznie konsumentów lub wyłącznie przedsiębiorców.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o ochronie danych osobowych.

 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu

 4. Korzystanie ze sklepu wymaga użycia komputera lub urządzenia przenośnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do poczty elektronicznej. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie sklepu w aktualnych wersjach popularnych przeglądarek, w szczególności Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge (wcześniej Internet Explorer), Opera, Safari.

 5. Podczas korzystania ze sklepu niedozwolone jest dostarczanie przez klientów treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach sklepu świadczone są drogą elektroniczną nieodpłatnie następujące usługi: konto, formularz rejestracji, formularz zamówienia.

 2. Konto - informacje o kliencie i jego zamówieniach przechowywane w bazie danych w celu ułatwienia składania zamówień przez klienta, zabezpieczone hasłem oraz spełniające wymogi o ochronie danych osobowych.

 3. Formularz rejestracji - usługa umożliwiająca przesłanie danych w sposób szyfrowany w celu założenia konta.

 4. Formularz zamówienia - usługa umożliwiająca przesłanie danych w sposób szyfrowany w celu złożenia zamówienia.

§ 4.
Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą zostaje zawarta w wyniku złożenia przez klienta zamówienia za pomocą formularza.

 2. Sprzedawca przesyła e-mailem do klienta potwierdzenie otrzymania zamówienia i przystępuje do realizacji zamówienia.

 3. Podczas składania zamówienia klient jest informowany o cenie zamówionego towaru lub towarów oraz o kosztach dostawy.

 4. Ceny podane przy towarach są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów przesyłki, które widoczne są przy składaniu zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzającego e-maila po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta niniejszego regulaminu.

§ 5.
Metody i terminy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności:

  1. Płatność przelewem bezpośrednim. Klient otrzymuje dane bankowe sprzedawcy niezbędne do wykonania przelewu. Towary są rezerwowane dla klienta przez 2 dni.

  2. Płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Dane bankowe sprzedawcy niezbędne do wykonania przelewu są przekazywane do serwisu Przelewy24. Serwis Przelewy24 dokonuje płatności zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu Przelewy24. Sprzedawca nie ma wpływu na treść regulaminu serwisu Przelewy24 ani na sposób jego publikacji. Treść regulaminu serwisu Przelewy24 oraz adres internetowy pod którym regulamin ten jest opublikowany mogą ulec zmianie. 

  3. Płatność kartą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku płatności, które ze swojej natury dają klientowi możliwość wyboru momentu zapłaty innego niż moment składania zamówienia lub odbioru towaru. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności. 

§ 6.
Metody dostawy towaru

 1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:

  1. Odbiór w sklepie w Szklarskie Porębie przy ul. Okrzei 10A po uprzednim uzgodnieniu terminu ze sprzedawcą.

  2. Dostawa do punktu wybranego przez klienta z listy lub mapy. Przesyłkę w punkcie dostawy wydaje klientowi osoba obsługująca dany punkt. Usługa jest świadczona przez Pocztę Polską.

  3. Dostawa do paczkomatu InPost wybranego przez klienta z listy lub mapy. Paczkomat jest samoobsługowym punktem odbioru.

  4. Dostawa przez Pocztę Polską na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

  5. Dostawa przez kuriera innego niż Poczta Polska na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

 2. Pozostałe warunki dotyczące dostawy:

  1. Koszty dostawy towaru są określane podczas składania zamówienia.

  2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez klienta sposobu dostawy i ciężaru zakupionych towarów.

  3. Przy zamówieniu o wartości 350 zł brutto i wyższej dostawa jest bezpłatna.

  4. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Polski.

  5. Termin dostawy towaru podany jest orientacyjnie podczas składania zamówienia i dotyczy dni roboczych.

  6. Sprzedawca nie ma wpływu na termin dostawy po przekazaniu przesyłki podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę.

  7. Termin dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

§ 7.
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
(dotyczy konsumentów)

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 10.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez konsumenta towaru.

 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. Poz.827):
  -----
  Adresat ... [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
  Ja ... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ...
  Data zawarcia umowy ...
  Imię i nazwisko konsumenta ...
  Adres konsumenta ...
  Podpis konsumenta ... [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
  Data ...

  -----

 4. Oświadczenie można przesłać pocztą tradycyjną lub e-mailem.

 5. Do zachowania terminu o odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 6. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca potwierdzi zamówienie e-mailem, zamówienie przestaje obowiązywać.

 7. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 10. W przypadku odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli konsument wybierze sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy (wraz z dowodem sprzedaży) lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres sklepu ul. Okrzei 10A 58-580 Szklarska Poręba.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru jeśli korzystał z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji towaru.

 13. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy:

a) towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) towarów, które po dostarczeniu ze względu na swoj charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
c) nagrań dźwiękowych i wizualnych, programów komputerowych dostarczonych w opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 1. Do odstąpienia od umowy sprzedaży pełne zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta – Rozdział 4 „Prawo odstąpienia od umowy”.

§ 8.
Reklamacje towaru

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta za wady fizyczne i prawne towaru. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres prowadzenia działalności gospodarczej przez sprzedawcę lub jego poczty elektronicznej (e-mailem).

 3. W zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane towaru (nazwę, symbol), dane zakupu (numer paragonu lub faktury), dane umożliwiające identyfikację klienta (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, e-mail), przyczynę reklamacji (opis wady), żądanie klienta (obniżenie ceny, odstąpienie od umowy sprzedaży, wymiana towaru, usunięcie wady).

 4. Reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez sprzedawcę, przy czym pominięcie istotnych danych może utrudnić i wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 6. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji lub zaspokojenia żądań klienta niezbędne będzie odesłanie towaru, sprzedawca pokryje koszty dostawy.

§ 9.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur
(dotyczy konsumentów)

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 425 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 10.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest sprzedawca.

 2. Dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) i ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  1. wykonanie umowy sprzedaży,

  2. świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie kont klientów, obsługa formularzy rejestracyjnych i zamówieniowych, subskrypcja),

  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu sprzedawcy (np. dochodzenie roszczeń),

  4. wypełnienie obowiązków prawnych (np. obowiązków określonych przez prawo podatkowe),

  5. działania marketingowe (np. subskrypcja), jeśli klient wyraźnie się na to zgodził, przy czym klient może cofnąć swoja zgodę w każdym momencie.

 4. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w punkcie poprzednim.

 5. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić wykonanie umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną.

 6. Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom uczestniczącym w wykonaniu umowy sprzedaży w ramach usług kurierskich i/lub finansowych (serwisy płatnicze).

 7. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane na podstawie jego zgody, ma prawo w dowolnym momencie wycofać e-mailem udzieloną wcześniej zgodę.

 8. Klient ma dostęp do swoich danych, może je modyfikować i żądać ich usunięcia.

§ 11.
Pliki cookies

 1. Informacje o korzystaniu ze sklepu zapisywane są w plikach zwanych „plikami cookies” w pamięci urządzenia końcowego (komputera, tabletu, telefonu). Pliki cookies wykorzystywane są przy świadczeniu usług drogą elektroniczną przez sprzedawcę oraz prowadzeniu statystyk sprzedaży.

 2. Pliki cookies służą też do dostosowania sklepu do preferencji klienta i rodzaju urządzenia oraz ułatwiają korzystanie ze sklepu.

 3. Informacje przechowywane w plikach cookies nie zawierają danych osobowych i w żaden sposób nie są wykorzystywane do określania tożsamości klienta.

 4. Zakres gromadzonych danych zależy od rodzaju i ustawień przeglądarki internetowej. Klient może zablokować stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce lub usunąć już istniejące pliki cookies za pomocą odpowiedniego polecenia w przeglądarce internetowej.

 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz stałe. Pliki cookies sesyjne są usuwane przy wylogowaniu, zakończeniu korzystania ze sklepu lub wyłączenia przeglądarki. Plik cookies stałe są przechowywane przez okres określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez klienta.

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są w języku polskim.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności w każdym momencie, bez podania przyczyny.